Afdelingsmødet

Hold øje med, hvornår din boligafdeling holder afdelingsmøde. Afdelingsmødet er nemlig din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, regnskabet fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Hvad sker der på afdelingsmødet?

På afdelingsmødet bliver du orienteret om, hvad der foregår i din afdeling, og du får mulighed for at lade din stemme blive hørt. Og sidst, men ikke mindst, er det også her, du kan pege på dem, du tror, der vil udføre et godt bestyrelsesarbejde. Eller måske overvejer du selv at stille op, fordi du har nogle holdninger til udviklingen i din boligafdeling?

Før afdelingsmødet

Du får to indkaldelser til afdelingsmøde i din afdeling. Først en foreløbig indkaldelse senest fire uger før afdelingsmødet, og siden en endelig indkaldelse senest en uge før mødet.

I den foreløbige indkaldelse efterspørger afdelingsbestyrelsen punkter til dagsordenen og forslag fra afdelingens beboere. I den endelige indkaldelse indgår en færdig dagsorden med alle punkter, forslag og evt. bilag.

Til brug for forslag på afdelingsmødet kan du bruge denne skabelon.

Afdelingsmødet – punkt for punkt

 1. Formalia

  Når de fremmødte beboere er noteret på en liste og stemmesedler er delt ud, byder formanden for din afdelingsbestyrelse velkommen. Der vælges en mødedirigent, som styrer ordet under mødet. Dirigenten konstaterer, om mødeindkaldelse og mødepapirer er udsendt til tiden, og læser dagsordenen op.

 2. Beretning

  Med økonomien på plads laver formanden for afdelingsbestyrelsen sin beretning om året, der er gået. Afdelingsmødet er derfor en mulighed for at få en status over udviklingen i din afdeling.

 3. Økonomi

  På afdelingsmødet fremlægges sidste års regnskab. Samtidig vedtages et budgetforslag for afdelingen, som herefter skal godkendes af AAB’s organisationsbestyrelse.

 4. Indkomne forslag

  Alle beboere kan stille forslag til behandling på afdelingsmødet. Dermed er afdelingsmødet din direkte adgang til at skabe forandring i din afdeling.

  Forslagene skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage, før afdelingsmødet skal afholdes, så det kan sendes ud med mødeindkaldelsen. Et eksempel på et forslag kan være en ændring til afdelingens husorden.

  Forsamlingen vedtager eller forkaster indkomne forslag ved afstemning. Hver fremmødt husstand har to stemmer.

 5. Valg til afdelingsbestyrelsen

  På afdelingssmødet vælges en afdelingsbestyrelse og mindst to suppleanter.

  Afdelingsbestyrelsen består af en afdelingsformand, en kasserer og et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, afhængig af afdelingens størrelse.

  Det er også på afdelingsmødet, at afdelingen vælger repræsentanter til repræsentantskabet, som er Boligforeningen AAB’s øverste myndighed.

 6. Eventuelt

  Her er der plads til at drøfte emner, der ikke er på dagsordenen. Dog kan der ikke træffes beslutninger under dette punkt.

Efter afdelingsmødet

Senest fire uger efter mødet skal referatet være tilgængeligt for beboerne i afdelingen. Her kan du læse, hvad der blev besluttet på mødet.