Din ret og pligt som beboer

Alle almene boligorganisationer er omfattet en fælles lovgivning, der nøje fastlægger rammerne for, hvordan de kan drive virksomhed. Dette lovgrundlag giver også dig som beboer en retningslinje for, hvilke rettigheder og pligter du har som beboer. Herunder kan du læse om, hvilke regler du som beboer er omfattet af, og hvordan disse regler fastsættes.

Afdelingens regler

En forudsætning for, at det er rart at bo i en almen boligafdeling, er, at uoverensstemmelser og konflikter løses i ro og mag. I afdelingen udarbejdes og godkendes en husorden af beboerne på afdelingsmødet. Den er et udtryk for, hvordan beboerne gerne vil bo sammen, og du skal derfor som beboer sørge for at overholde den. Du har også pligt til at sikre, at afdelingens regler overholdes af resten af din husstand og dem, der besøger jeres hjem.

Afdelingens bestyrelse, som er valgt af beboerne på afdelingsmødet, har ret og pligt til at påtale, hvis en beboer overtræder regler. Det kan dog ske, at en konflikt går i hårdknude, enten beboere imellem eller mellem beboer og boligorganisation. Her kan det være nødvendigt med ekstern assistance og vejledning for at få løst konflikten. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at inddrage Beboerklagenævnet, der varetager dine interesser som beboer. Du kan læse mere om Beboerklagenævnet nedenfor.

Læs mere om afdelingens husorden

Du har medbestemmelse

Som beboer i en almen boligorganisation har du mulighed for at sætte dit præg på forholdene i din afdeling ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet. Det kan for eksempel være ved at stille forslag til husordenen på afdelingsmødet eller ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet og medvirke til, at reglerne overholdes.

Læs mere om, hvordan du deltager aktivt i AAB’s beboerdemokrati

Lovgivning

Du kan finde en samlet oversigt over love, bekendtgørelser og vejledninger for den almene sektor på Transport- og Boligministeriet og på retsinfo.dk.

Her er et udpluk af de vigtigste:

Lovgivning
Læs mere

Almene boligorganisationer er underlagt en lang række lovkrav, som er beskrevet i Lov om almene boliger (Almenboligloven) og i Lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven).

Almenboligloven beskriver, hvordan boligorganisationer må og skal drive virksomhed:

Lov om almene boliger (Almenboligloven)

Almenlejeloven omfatter en række regler for forholdet mellem udlejer (boligorganisationen) og lejer:

Lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven)

Bekendtgørelser
Læs mere
Almenboligloven er præciseret i en række bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, der er udarbejdet af det ministerium, som den almene sektor er underlagt (p.t. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter), men også andre myndigheder. Landsbyggefonden kan f.eks. med hjemmel i loven, udforme regler, som boligorganisationerne skal følge.
Under henvisningerne ovenfor kan du også finde bekendtgørelser under hver enkelt lov.
Vejledninger
Læs mere

Både love og bekendtgørelser er ofte kompliceret læsning for almindelige mennesker. Derfor udgiver ministeriet en række vejledninger, som giver en let forståelig indføring i reglerne.

En vejledning, det er godt at kende, er "Vejledning om drift af almene boliger", som benyttes af både afdelingsbestyrelser og administrativt personale. Vejledningen kan læses via linket nedenfor eller købes i bogform.

Vejledning om drift af almene boliger m.v. (retsinfo.dk): VEJ nr. 4130 af 27/12/1996

Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v. (retsinfo.dk): VEJ nr. 114 af 06/07/1998

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet er en hurtig og effektiv hjælp til at få afgjort uoverensstemmelser mellem beboere indbyrdes og mellem beboere og deres boligorganisation. Beboerklagenævnene kan blandt andet træffe afgørelser i sager om husorden, klager over varmeregnskaber eller lejeforhøjelser og istandsættelse af boliger ved fra- og indflytninger.

Ønsker du at rejse en sag i Beboerklagenævnet, skal du henvende dig på rådhuset i den kommune, hvor du bor. Indbringelse af sager for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt, og det koster et mindre gebyr.

Læs BL's information om Beboerklagenævnet