Kan jeg betale med MobilePay?

En del afdelinger modtager MobilePay til udlejning af beboerlokaler, betaling for vaskekort, ekstra nøgler og andre mindre omkostninger. For nærmere information om betaling med MobilePay i afdelingen skal du kontakte din afdelingsbestyrelse.

Det er muligt at tilmelde det årlige ajourføringsgebyr til en betalingsaftale via MobilePay. Du kan få et link til tilmeldingen, hvis du kontakter Kundecenteret på aab@aab.dk.

Hvis du er i restance med din husleje, anbefaler vi, at du betaler den online via BeboerWeb.

Det er ikke muligt at betale din husleje via MobilePay. For yderligere oplysninger kan du kontakte Beboerøkonomi på beboerokonomi@aab.dk eller telefon 33760442.

Jeg har fået en mail fra FarPay, hvad er det?

Som medlem af Boligforeningen AAB skal du hvert år betale et gebyr for at stå på ventelisten. Gebyret kalder vi for ajourføringsgebyr. Hvis dit ajourføringsgebyr ikke er tilmeldt en automatisk betalingsaftale, vil du modtage en mail fra vores samarbejdspartner FarPay, hvor du nemt kan betale online. Du kan også samtidig tilmelde dig til automatisk betaling, enten via Betalingsservice, MobilePay eller automatisk kortbetaling.

Kan jeg få hjælp til at finde en bolig ved skilsmisse?

Er du beboer i en af AAB’s boliger, og er du nødsaget til at flytte på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, kan du få fortrinsret til en anden bolig i samme kommune i op til ét år.

Hvis der er tale om samlivsophør, skal parterne have haft fælles bopæl i mindst to år. Det er samtidig en forudsætning, at parterne har et fælles hjemmeboende barn under 18 (inkl. adoptivbørn og stedbørn, som har boet sammen med begge parter i mindst to år). Det er et krav, at barnet bliver boende i den nuværende bolig.

Afhængigt af, om der er tale om skilsmisse, separation eller samlivsophør, skal AAB se dokumentation i form af bopælsattest på begge parter samt det fælles barn og/eller kopi af skilsmisseerklæring eller separationsbevilling.

Læs mere om venteliste og opnotering

Skilsmisse og fleksibel udlejning

Skilsmisse og samlivsophør er desuden et kriterium for fleksibel udlejning for borgere i Københavns Kommune. Hvis du bor i Københavns Kommune og står over for – eller for nylig har gennemgået – skilsmisse, separation eller samlivsophør, kan det være, at du opfylder skilsmissekriteriet.

Hvis du og din partner ikke er gift, skal I have boet sammen i mindst et år, forud for samlivsophøret. Kriteriet gælder i et år fra den dato, hvor samlivet ophørte.

Hvad er hjemfaldspligt?

Den såkaldte hjemfaldspligt er en klausul, som nogle kommuner – herunder Københavns Kommune – har tinglyst på grunde og ejendomme, som de har solgt. Hjemfaldspligten betyder, at kommunen på et senere tidspunkt kan kræve at købe grunden tilbage for samme pris, som kommunen i sin tid har solgt grunden for.

En række af AAB’s boligafdelinger har frikøbt sig fra denne tilbagekøbsret i følge en aftale mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer. Det gælder for følgende afdelinger:

14, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 78, 80 og 103.

For at kunne frikøbe afdelingerne, er der optaget lån, som boligafdelingerne stadig betaler af på. 

Ændring i betaling af hjemfaldspligt

Fra 1. april 2014 vil din opkrævning på boligafgiften se en smule anderledes ud, hvis du bor i én af de nævnte AAB-afdelinger.

Det skyldes, at afgiften til hjemfaldspligt nu ved et lovkrav skal gøres synlig på opkrævningen. Hjemfaldspligten er hidtil blevet opkrævet som en del af boligafgiften, men vil altså fremover blive opkrævet separat.

Påvirker det min boligafgift?

Nej. Der vil ikke ske ændringer i det beløb, du som beboer i en af disse afdelinger skal betale fremover. Din opkrævning på boligafgiften vil blot se en smule anderledes ud. Der er ikke tale om hverken stigning eller fald i boligafgift eller hjemfaldspligt.

Hverken boligsikring eller boligydelse påvirkes af ændringen.

Læs mere om hjemfaldspligten på Københavns Kommunes hjemmeside

Kan jeg afslutte min opnotering og få min foreningsandel udbetalt?

Hvis du ønsker at afslutte din opnotering på AAB’s venteliste og få udbetalt din foreningsandel, skal du sende os en skriftlig erklæring om, at du ønsker at afslutte din opnotering i Boligforeningen AAB.

På erklæringen skal du skrive dit fulde navn, dit ansøgernummer samt dato og din underskrift. For at vi kan udbetale foreningsandelen, skal du oplyse dit registreringsnummer og kontonummer til din bank.

Det vil være en stor hjælp, hvis du samtidig oplyser, hvorfor du ønsker at afslutte din opnotering på vores venteliste.

Hvad er ”B-ordningen”?

B-ordningen er den ene af to ordninger for vedligeholdelse af boliger. Kun i enkelte af AAB’s afdelinger har beboerne valgt at vedligeholde efter B-ordningen. De fleste af AAB’s boligafdelinger følger A-ordningen.

Ifølge B-ordningen betaler beboerne i forbindelse med de månedlige lejebetalinger et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse. Når du som beboer ønsker at istandsætte boligen, kan du enten selv stå for arbejdet eller hyre en professionel håndværker. Udgifterne trækkes herefter fra vedligeholdelseskontoen.

Læs mere om vedligeholdelse

Hvorfor bliver jeg opkrævet for indvendig vedligeholdelse?

Hvis du har modtaget en opkrævning for indvendig vedligeholdelse, skyldes det, at din afdeling på et afdelingsmøde har vedtaget, at I ønsker at overgå til den såkaldte B-ordning. Her betaler beboerne i forbindelse med de månedlige lejebetalinger et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Alle, der bor til leje i en almen bolig, sparer op til vedligeholdelsen af deres bolig. For langt de fleste af AAB’s beboere sker dette via den såkaldte A-ordning, hvor beboeren selv vedligeholder deres bolig, mens de bor i den. I afdelinger, som følger Beboerens udgift til normal-istandsættelse nedskrives med 1 % om måneden i den periode, beboeren bor i boligen. Det betyder, at boligafdelingen efter otte år og fire måneder overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen. Beboeren betaler dog selv for eksempel istandsættelse efter misligholdelse eller maling af træværk.

Må jeg sætte skillevægge op i min bolig?

Som lejer har du lov til at ændre på antallet af rum i din bolig, hvis det kan ske ved nedtagning eller opsætning af ikke-bærende skillevægge. Ændringerne skal ikke reetableres ved fraflytning.

Inden du kan lave ændringer eller forbedringer i din bolig, skal arbejdet dog godkendes af AAB. Derfor skal du udfylde og indsende en ansøgning. Når det drejer sig om skillevægge, kræves der i visse kommuner også en godkendelse fra kommunen, som er forbundet med et gebyr.

Mange afdelinger har et lokalt råderetskatalog, der præciserer, hvilke ændringer du som beboer kan foretage i din bolig. Hvis din afdeling ikke har et råderetskatalog, gælder Boligforeningen AAB’s generelle råderetskatalog. Det er en god idé at kende til afdelingens råderetskatalog, inden du går i gang med at udfylde en ansøgning. Tal med din afdelingsbestyrelse for at finde ud af, hvilke regler, der gælder i din afdeling.

Læs mere om råderet og find skabelon til ansøgning

Hvad er ”A-ordningen”?

A-ordningen er den ene af to ordninger for vedligeholdelse af boliger. De fleste af AAB’s boligafdelinger har valgt følge A-ordningen.

Ifølge A-ordningen vedligeholder beboerne selv deres bolig, mens de bor i den. Når en beboer flytter fra lejemålet, foretages et fraflytningssyn. I den forbindelse udarbejdes en fraflytningsrapport med de istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse. Eventuelle misligholdelser af lejemålet vil ligeledes fremgå af denne rapport.  

En normalistandsættelse omfatter altid:

  • hvidtning eller maling af lofter og vægge
  • maling eller tapetsering af vægge
  • rengøring

I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normal-istandsættelse med 1 % om måneden i den periode, man bor i boligen. Det betyder, at boligafdelingen efter otte år og fire måneder overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen.