Udvalg

AAB’s stærke beboerdemokratiske element afspejler sig i sammensætningen af udvalgene, hvor medlemmer af repræsentantskabet udgør flertallet.

Udvalgenes sekretærer er medarbejdere i AAB's administration, som udpeges af direktøren, mens AAB’s organisationsbestyrelse fordeler udvalgsposterne internt.

Kan et udvalg beslutte noget?

Udvalgene har ikke direkte beslutningskompetence, men fungerer som indstillingsudvalg. Forud for alle større beslutninger bliver forskellige løsningsmodeller diskuteret, og derefter peger udvalget på en løsning, som indstilles til beslutning i organisationsbestyrelsen.

Der findes fem faste udvalg og et varierende antal ad-hoc udvalg, som oprettes og nedlægges efter behov.

Faste udvalg

Beboerdemokrati (BDU)
Læs mere

Udvalget for beboerdemokrati har til formål at styrke information, kommunikation og vidensdeling mellem afdelingsbestyrelserne og til/fra administrationen. Udvalget har et særligt fokus på at understøtte et dynamisk og levende beboerdemokrati og derved sørge for at skabe de bedste forudsætninger for at rekruttere frivillige til de lokale stærke fællesskaber.

Udvalget fastsætter vilkår og rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde – herunder afviklingen af afdelingsmøder, opstart af afdelingsbestyrelser i nybyggeri og modtagelse af nye
beboerdemokrater. I forlængelse heraf fungerer BDU som indstillingsudvalg til OB i forhold til den obligatoriske uddannelse for afdelingsbestyrelser, som påtager sig lokalt driftsansvar. Desuden er udvalget ansvarligt for løbende at afdække behovet for supplerende tilbud om uddannelse til beboerdemokrater og lokalt ansatte.

Medlemmer i beboerdemokrati (BDU)

Valgt af organisationsbestyrelsen

Christina Jensen, afdeling 55 (formand)

Charles Thomassen, afdeling 60

Lean Bernhoff, afdeling 15

Valgt af repræsentantskabet

Gerda Bilde, afdeling 15

Jacob Wegener, afdeling 32

Henrik F. Sørensen, afdeling 40

Pia Ejler, afdeling 49

Deltagere fra administrationen

Administrations- og HR-chef Anna Nørgaard Staun

Beboere og udlejning (BU)
Læs mere

Udvalget for Beboere og Udlejning (BU) har blandt andet til opgave at diskutere principper for udlejning og udarbejde løsninger til en mere nuanceret beboersammensætning i foreningen. Det sker f.eks. ved at indgå aftaler om udlejning med de kommuner, hvor AAB har boligafdelinger. Udvalget drøfter også mere konkrete emner inden for genhusning, fremleje, bytte, erhvervsleje og husordensregler. Udvalget har også til opgave at drøfte boligsociale problemstillinger og indstille til løsninger via boligsociale helhedsplaner.

Medlemmer i beboere og udlejning (BU)

Valgt af organisationsbestyrelsen

Jens Nybo Stilling Sørensen, afdeling 106 (formand)

Hanne Dahlerup, afdeling 86

Vakant

Valgt af repræsentantskabet

Jan Deuleran, afdeling 38

Jusein Seriforski, afdeling 49

Claus Luckow-Nielsen, afdeling 21

Anders Broe, afdeling 89

Deltagere fra administrationen

Chef for Udlejning og Kundeservice Rikke Thy

 

 

Byggeri, renovering og vedligeholdelse (BRVU)
Læs mere

Beskrivelse af udvalgets opgaver følger...

Medlemmer i byggeri, renovering og vedligeholdelse (BRVU)

Valgt af organisationsbestyrelsen

Charles Thomassen, afdeling 60 (formand)

Kasper Cederholm, afdeling 111

Glenn Enna, afdeling 107

Valgt af repræsentantskabet

Benny Zacho, afdeling 48

Suzanne Dorothy Whincup, afdeling 19

Ole Heilmann, afdeling 105

Villy Jensen, afdeling 40

Sofie Astor, afdeling 60

Deltagere fra administrationen

Byggechef Andreas Damm

Økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)
Læs mere

Økonomi og drift i afdelingerne (ØDA) har ansvaret for, at administrationen er i trit med afdelingernes ønsker, og fungerer som bindeled mellem afdelingerne og administrationen.

Udvalget beskæftiger sig bl.a. med effektivisering i afdelingerne i form af udbud, indkøb, samdrift og driftsoptimering, tilbudte serviceydelser i form af ydelseskatalog, egenkontrol i afdelingerne og de overordnede retningslinjer for drift, budget og regnskab.

Udvalget udarbejder beslutningsoplæg og orienteringer til organisationsbestyrelsen inden for udvalgets politiske afgrænsning.

Medlemmer i økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)

Valgt af organisationsbestyrelsen

Bjarne Lindqvist, afdeling 5 (formand)

Hanne Dahlerup, afdeling 86

Jens Nybo Stilling Sørensen, afdeling 106

Valgt af repræsentantskabet

Freja Aasted, afdeling 81

Bent Haupt Jensen, afdeling 50

Maria Torré Borch, afdeling 38

Lars Chresten Christensen, afdeling 21

Deltagere fra administrationen

Økonomichef Helle Friis Nielsen

Arbejdsmiljøudvalget (AMU)
Læs mere

AAB's arbejdsmiljøorganisation består af en række grupper med hver sin arbejdsmiljørepræsentant, som tilsammen dækker foreningens godt 100 boligafdelinger.

Arbejdsmiljøudvalget tager initiativ til fælles aktiviteter for ejendomsfunktionærer - eksempelvis APV-undersøgelser og den årlige temadag.

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer

Peter Basland - Formand for udvalget

Lennart Bo Ravn – Arbejdslederrepræsentant

Michael Storgaard – Repræsentant fra administrationen

Kirsten Rømer – Arbejdsmiljørepræsentant

Torben D. Jørgensen - Arbejdsmiljørepræsentant

Udvalgssuppleanter

Michael Olsen – Arbejdslederrepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanter

Kirsten Rømer

Tanja Pagh (Administrationen)

Henning Engmann

Lennart Mortensen

Torben Højstrup

Michael Jørgensen

Torben D. Jørgensen

Alaa Hamdan

Martin Mundeling Christensen

Arbejdslederrepræsentanter

Lennart Bo Ravn

Michael Olsen

Michael Storgaard (Administrationen)

John Kuhlmann

Lars Kristiansen

Ad hoc-udvalg nedsat af OB

Følgegruppe for strategiarbejdet
Læs mere

Repræsentantskabet godkendte i november 2018 en ny strategi under overskriften Boligforeningen AAB – en forening af stærke lokale fællesskaber. OB har besluttet, at strategiperioden løber til 2025.

OB besluttede ved mødet den 7. oktober 2020 at nedsætte en følgegruppe til arbejdet.
Følgegruppens medlemmer:
­Charles Thomassen, afdeling 60
Christina Jensen, afdeling 55
Bjarne Lindqvist, afdeling 5
Lean Bernhoff, afdeling 15
Vakant

Risikoudvalg (RU)
Læs mere

Udvalgets opgave er at identificere Boligforeningen AAB’s væsentligste risici, herunder økonomiske, politiske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici.

Risikoudvalgets medlemmer

Charles Thomassen, afdeling 60 (formand)
Kasper Cederholm, afdeling 111
Hanne Dahlerup, afdeling 86
Lean Bernhoff, afdeling 15