Udvalg 

 

AAB’s stærke beboerdemokratiske element afspejler sig i sammensætningen af udvalgene, hvor medlemmer af repræsentantskabet udgør flertallet.

Udvalgenes sekretærer er medarbejdere i AAB's administration, som udpeges af direktøren, mens AAB’s organisationsbestyrelse fordeler udvalgsposterne internt.

 

Kan et udvalg beslutte noget?

Udvalgene har ikke direkte beslutningskompetence, men fungerer som indstillingsudvalg. Forud for alle større beslutninger bliver forskellige løsningsmodeller diskuteret, og derefter peger udvalget på en løsning, som indstilles til beslutning i organisationsbestyrelsen.

Der findes fem faste udvalg og et varierende antal ad-hoc udvalg, som oprettes og nedlægges efter behov. 

Faste udvalg

Boligudvalget (BU)

Læs mere

Boligudvalgets opgave er blandt andet at diskutere og udarbejde løsninger til en mere nuanceret beboersammensætning i foreningen. Udvalget skal også fungere som inspirator for de regler, der vedtages omkring boligers indretning (råderet), det skal rådgive om istandsættelsesregler, både i boperioden og ved fraflytning, og det skal orientere om lovgivning inden for boligområdet.

 

Boligudvalgets medlemmer:

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Jette Kragh - Formand for udvalget

Charles Thomassen

Gunvor Abrahamsen

 

Valgt af repræsentantskabet

Maria Torré Borch, afdeling 38

Gerda Bilde, afdeling 40

Jens Nyboe Stilling Sørensen, afdeling 106

Claus Luckow-Nielsen

 

Deltagere fra administrationen

Henrik Schultz - sekretær

Luk

Bygge- og projektudvalget (BPU) 

Læs mere

Den vigtigste opgave for Bygge- og projektudvalget (BPU) er at fremtidssikre foreningens boliger. BPU opstiller kriterierne for, hvordan der prioriteres mellem ansøgninger om tilskud til renovering eller modernisering fra Landsbyggefonden og Boligforeningen AAB's egen fond.

Udvalget prioriterer helhedsløsninger højt og ser gerne, at afdelingerne satser på løbende vedligeholdelse og langsigtede løsninger.

BPU er også ansvarlig for nybyggeri. Udvalget lægger strategien for foreningens nybyggeri og drøfter løbende nye byggemuligheder.

 

Bygge- og projektudvalgets medlemmer

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Bent Haupt Jensen - Formand for udvalget

Bjarne Lindqvist

David Jennow

 

Valgt af repræsentantskabet

Birger Nielsen, afdeling 45

Per Boller, afdeling 43

Jørn Nielsen, afdeling 47

Kenneth Damm, afdeling 13

 

Deltagere fra administrationen

Andreas Damm

Anders Helding Laursen - sekretær

Luk

Uddannelsesudvalget (UU)

Læs mere

Uddannelsesudvalgets vigtigste opgave er at sørge for at udbyde kurser, der svarer til de behov, som afdelingsbestyrelserne har. Udvalget udarbejder hvert år et kursuskatalog, der bliver udsendt om foråret. Udbuddet af kurserne er en kombination af gengangere og nye relevante emner. For eksempel vil der altid være kurser om afdelingens økonomi, om flyttelejligheder og om drift og vedligeholdelse, mens udvalget samtidig løbende holder øje med nye behov for læring i foreningen.

Uddannelsesudvalgets medlemmer

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

David Jennow - Formand for udvalget

Lean Stig Bernhoff

Christina Jensen

 

Valgt af repræsentantskabet

Mette Hansen, afdeling 90

Jytte Krogh, afdeling 41

Anne Merete Greis Østergaard, afdeling 78

Palle Madsen, afdeling 9

 

Deltagere fra administrationen

Tue Pedersen – sekretær

Luk

Økonomi- og forvaltningsudvalget (ØFU)

Læs mere

Økonomi- og forvaltningsudvalget, i daglig tale ØFU-udvalget, har som sine primære opgaver at fungere som bindeled til afdelingerne, være sparringspartner for organisationsbestyrelsen og udarbejde beslutningsoplæg.

Udvalget har ansvar for, at administrationen er i trit med afdelingernes ønsker: Hvad forventer afdelingerne af os, hvordan skal vores servicekoncept se ud, og hvilke serviceydelser er indeholdt i administrationsbidraget? Foreningens IT-strategi hører også med til opgaverne.

 

Økonomi - og forvaltningsudvalgets medlemmer

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Bent Haupt Jensen - AAB formand

Bjarne Lindqvist

Hanne Dahlerup - Formand for udvalget

 

Valgt af repræsentantskabet

Inge Rasmussen, afdeling 87

Freja Åsted, afdeling 81

Maria Torré Borch, afdeling 38

Birthe Faxøe Jensen, afdeling 66

 

Deltagere fra administrationen

Helle Friis Nielsen

Michael Storgaard

Peter Ditmar Jensen - sekretær

Luk

Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

Læs mere

AAB's arbejdsmiljøorganisation består af en række grupper med hver sin arbejdsmiljørepræsentant, som tilsammen dækker foreningens godt 100 boligafdelinger.

Arbejdsmiljøudvalget tager initiativ til fælles aktiviteter for ejendomsfunktionærer - eksempelvis APV-undersøgelser og den årlige temadag.

 

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer

 

Christian Høgsbro - Formand for udvalget

Lennart Bo Ravn – Arbejdslederrepræsentant

Michael Storgaard – Repræsentant fra administrationen

Mikkel Bay Haugaard - Arbejdsmiljørepræsentant

Kurt Helmann Jensen - Arbejdsmiljørepræsentant

 

Signe Hassing Edsberg - Udvalgssekretær

 

Udvalgssuppleanter

Michael Olsen – Arbejdslederrepræsentant

 

Andre medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen


Arbejdsmiljørepræsentanter

Kirsten Rømer Reenmers

Simon Van Studinski (Administrationen)

Kurt Helmann Jensen

Mikkel Bay Haugaard

Torben Dietz Jørgensen

Tommy Jensen

  

Arbejdslederrepræsentanter

Jimmi Hilligsøe

Lennart Bo Ravn

Michael Olsen

Michael Storgaard (Administrationen)

Steen Bolbroe Jørgensen

Per Boller

Jytte Krogh

Ashraf Tabassum

 

 

Luk

Ad hoc-udvalg

Afdelingsudvalget (AU)

Læs mere

Afdelingsudvalget har til formål at styrke information og kommunikation til afdelingsbestyrelserne og fastsætte vilkår og rammer for afdelingsbestyrelsernes arbejde. Derudover udarbejder udvalget med den overordnede politik for det boligsociale arbejde i AAB.

 

Afdelingsudvalgets medlemmer

 

Valgt af organisationsbestyrelsen

Gunvor Abrahamsen - Formand for udvalget

Charles Thomassen

Christina Jensen

Lean Bernhoff


 

Deltagere fra administrationen

Frederik Witte - sekretær

Luk